Park Naukowo-Technologiczny Energii

Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o. ukierunkowuje swoją działalność na następujące obszary:

 • • odnawialne źródła energii
 • • gospodarka niskoemisyjna
 • • ochrona środowiska
 • • rozwój infrastruktury energetycznej
 • • podnoszenie standardów zarządczych, produkcyjnych i wytwórczych
 • • medycyna i ochrona zdrowia
 • • informatyka i automatyzacja

MISJA

Misją Parku Naukowo-Technologicznego Energii Sp. z o.o. jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju Lubelszczyzny, poprzez:

 • • tworzenie infrastruktury dla zapewnienia warunków do generowania innowacji oraz współpracy nauki i biznesu;
 • • podejmowania inicjatyw zmierzających do powstawania przedsiębiorstw oraz pomocy istniejącym;
 • • podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych;
 • • prowadzenie działań mających na celu wykorzystanie i zagospodarowanie surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i propagowania działań proekologicznych oraz nowoczesnych technologii w tym zakresie

Łączy pomysły, wiedzę ekspertów, bazy naukowe i infrastrukturę w półrocznym cyklu pracy nad projektem tak, by zamieniać pasje w wartościowe produkty gotowe do wejścia na rynek. Umożliwia zbudowanie relacji biznesowych, otwierających dostęp do rynku i kapitału.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.1. "Platformy startowe dla nowych pomysłów", w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Po ukończeniu sześciomiesięcznego programu inkubacji, najlepsze pomysły będą rekomendowane do otrzymania do 1 mln zł bezzwrotnej dotacji na wdrożenie rynkowe, w ramach poddziałania 1.1.2 "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia".

IDEALIST platforma startowa to:
INFRASTRUKTURA:
-powierzchnia dla rozwoju wartościowych pomysłów, w tym 2377 metrów we własnym obiekcie i ponad 1500 metrów wynajętej powierzchni laboratoryjno-biurowej,
-laboratoria 4 uczelni wyższych
WIEDZA:
- Assessment Center - 300 000 godzin pracy ekspertów nad projektami, w formie warsztatów, usług mentoringu, obsługi prawnej i księgowej, doradztwa podatkowego oraz marketingowego
- zespoły eksperckie z wieloletniem doświadczeniem
- specjaliści od prawa patentowego, procesu komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej
EKOSYSTEM:
Lider platformy IDEALIST - Park Naukowo – Technologiczny Energii sp. z o.o. działa w partnerstwie z Aniołami Biznesu, fundaszami Seed, Venture Capital, inwestorami branżowymi oraz instytucjami otoczenia biznesowego.
Partnerzy oferują uczestnikom programu dostęp do baz naukowych i ekspertów branżowych oraz kapitałów i rynków, w tym zagranicznych z UE, USA, Ukrainy, Rosji i Białorusi.

📄 Program Inkubacji • 📄 Regulamin • 📄 Umowa inkubacji • 📄 Karta oceny formalnej • 📄 Karta oceny merytorycznej • 📄 Oświadczenie de minimis • 📄 Harmonogram oceny• 📄 Lista rankingowa - I Runda Inkubacji

ZŁÓŻ WNIOSEK


KONTAKT

Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, która działa w obszarach energetyki, IT oraz ochrony zdrowia. Aktywnie wspieramy inicjatywy łączące biznes ze światem nauki.

Adres

Park Naukowo-Technologiczny Energii Sp. z o.o.
ul. Frezerów 11, 20-209 Lublin
email: biuro@pnte.pl

Biuro Projektu "Platforma startowa Idealist":
ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
+48 607 930 460
biuro@idealist.pl